Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

KRYPTONIMPREZENT.PL

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.kryptonimprezent.pl („Strona”), w tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Strony, przez Stowarzyszenie INSTYTUT POTENCJAŁU z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Daszyńskiego 18/6, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000853130 (“Stowarzyszenie”).

 

 1. DEFINICJE

Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowaliśmy najczęściej pojawiające się w nim

pojęcia:

(a) Akcja – akcja charytatywna organizowana przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Strony, której celem jest realizacja prezentów świątecznych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w pieczy zastępczej, tj. rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych;

(b) Darowizna – darowizna pieniężna na rzecz Stowarzyszenia dokonana za pośrednictwem Strony;

(c) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie INSTYTUT POTENCJAŁU z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Daszyńskiego 18/6, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000853130;

(d) Regulamin – ten Regulamin Strony Internetowej kryptonimprezent.pl;

(e) Strona – witryna internetowa dostępna pod adresem www.kryptonimprezent.pl;

(f) Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony, w tym bierze udział w Akcji, subskrybuje Newsletter lub dokonuje darowizny pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz korzystania ze Strony i usług jakieStowarzyszenie świadczy za jej pośrednictwem, w sposób który zakłóca funkcjonowanie Strony lub poszczególnych usług, a także w sposób uciążliwy dla Stowarzyszenia oraz innych Użytkowników.

2.2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie pod adresem www.kryptonimprezent.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.3. Stowarzyszenie świadczy następujące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony:

(a) zgłoszenie uczestnictwa i realizacja Akcji;

(b) możliwość dokonania Darowizny.

2.4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi:

(a) w zakresie zgłoszenia uczestnictwa i realizacji Akcji – w momencie, gdy Użytkownik rozpoczyna korzystać z funkcjonalności Strony, które umożliwiają zgłoszenie uczestnictwa w Akcji;

(b) w zakresie Darowizny – w momencie, gdy Użytkownik rozpoczyna korzystać z funkcjonalności Strony, które umożliwiają dokonanie Darowizny.

2.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:

(a) w zakresie zgłoszenia uczestnictwa i realizacji Akcji – w momencie, gdy Użytkownik zrezygnuje z uczestnictwa do Akcji lub gdy Akcja się zakończy;

(b) w zakresie Darowizny – w momencie, gdy Użytkownik dokona Darowizny lub zrezygnuje z jej dokonania.

 

 1. WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ

STOWARZYSZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Korzystanie ze Strony wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript.

3.2. Aby wziąć udział w Akcji, Użytkownik, oprócz spełnienia wymogów opisanych w punkcie 2.1. musi dodatkowo posiadać aktywny adres e-mail i aktywny numer telefonu.

3.3. Aby dokonać Darowizny, Użytkownik, oprócz spełnienia wymogów opisanych w punkcie 2.1., musi posiadać kartę bankową lub konto w jednym z banków, które umożliwiają dokonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności, który obsługuje proces dokonywania Darowizn.

 1. AKCJA

4.1. Udział w Akcji może wziąć każdy Użytkownik, który spełni następujące wymogi:

(a) wybierze jeden z listów dostępnych na Stronie;

(b) uzupełni formularz wyboru listu o swoje dane osobowe i wymagane dane kontaktowe;

(c) zaakceptuje postanowienia Regulaminu.

4.2. Po prawidłowym wyborze listu przez Użytkownika, Użytkownik otrzyma potwierdzenie przypisania do niego listu na podany w formularzu wyboru listu adres e-mail.

4.3. Stowarzyszenie będzie przesyłać Użytkownikowi w trakcie Akcji szczegółowe instrukcje związane z realizacją prezentu na podstawie wybranego przez Użytkownika listu na podany w formularzu wyboru listu adres e-mail.

4.4. Użytkownik ma prawo wybrać więcej niż 1 list.

 

 1. DAROWIZNY NA RZECZ STOWARZYSZENIA

5.1. W ramach funkcjonalności Strony, Użytkownik może dokonać Darowizny. W tym celu

Użytkownik powinien wybrać list z opcją – kupcie i spakujcie prezent dla tego dziecka za mnie, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Szczegółowe informacje o oferowanych metodach dokonania darowizny znajdują się na Stronie.

5.2. Proces dokonania Darowizny jest obsługiwany przez operatora płatności – PayU. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez Przelewy24 określa odrębny regulamin tej usługi.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Stowarzyszenie określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

 1. REKLAMACJE

7.1. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Strony oraz świadczonych usług i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

7.2. Użytkownik może powiadomić Stowarzyszenie o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Strony lub świadczonych usług za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres kryptonimprezent@gmail.com.

7.3. Reklamacja powinna – w miarę możliwości – zawierać dokładny opis zdarzenia, które stanowi jej podstawę oraz żądań Użytkownika.

7.4. Stowarzyszenie zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

8.1. Odpowiedzialność Stowarzyszenia z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania swoich zobowiązań określonych w Regulaminie jest wyłączona w najszerszym możliwym i dopuszczalnym przez przepisy prawa polskiego zakresie.

8.2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w Regulaminie.

8.3. Żadna ze stron nie będzie odpowiadać za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, które zostało spowodowane przez działanie siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Regulaminu uważa się zdarzenie niezależne od Stowarzyszenia lub Użytkownika, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza ich kontrolą, które wystąpiło po tym gdy użytkownik rozpoczął korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie, lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU

9.1. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin w przypadku: (a) zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu lub (b) zmiany funkcjonalności Strony lub zasad działania Strony, która wpływa na treść Regulaminu.

9.2. Wszelkie nowe wersje Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM

10.1. Kontakt z Stowarzyszeniem możliwy jest drogą pocztową na adres wskazany na początku Regulaminu lub za pomocą poczty e-mail: kryptonimprezent@gmail.com.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

11.2. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej.